Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at det ser ud til, at Missionsfonden generhverver vores fradragsret.

Civilstyrelsen har givet lov til, at vi kan ændre i vedtægterne, og nu venter vi på Skat sagsbehandling af sagen, så vi kan generhverve vores fradragsret – for hele 2023.

Dette burde være en formsag, men ifølge Skat, kan vi først forvente en afgørelse i løbet af efteråret.

Sagens forløb: 

Missionsfonden modtog d. 31. marts 2023 et brev fra Skat om, at Skat har bemærket, at der i fondens vedtægter ikke står, at provenuet ved opløsning skal tilfalde en institution eller fond hjemmehørende i Danmark eller et andet EU/EØS-land (det er alene den geografiske afgrænsning, der mangler at blive påført).

Bestyrelsen fik hurtigt lavet 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvor det blev enstemmigt vedtaget, at teksten ”hjemmehørende i Danmark eller et andet EU/EØS land” skulle indføres i vedtægterne, selvom vi bestemt ingen planer har om at opløse fonden. 

Herefter kontaktede vi Civilstyrelsen for at få vedtægterne ændret.

I første omgang gav Civilstyrelsen afslag på, at vi kunne ændre vedtægterne, da der ikke må ændres i en fonds opløsningsbestemmelser. Denne afgørelse kunne ikke ankes, men kunne alene omstødes ved en retssag, eller ved en genoptagelse ved væsentlige nye oplysninger. 

Det lykkedes os at finde protokollaterne for Missionsfondens stiftende generalforsamling fra 4. maj 1964, som var skrevet med sirlig håndskrift, og derved finde dokumentation for, at det var fondens stifters ønske med fonden, at der skulle være fradragsret. 

Herefter skrev vi til Civilstyrelsen og bad om genoptagelse af sagen.

Stor var glæden derfor, da vi den 24. august 2023 fik brev fra Civilstyrelsen, som bekræftede at de havde genoptaget sagen og gav os ret til at ændre vedtægterne.

Så vi vil blot sige en stor TAK til alle jer der har bedt for Missionsfonden og sendt opmuntrende ord. Det har været fantastisk at opleve, den omsorg der er blevet vist os.
Tak til Gud som sørger for os under alle forhold, vejleder os, og bære over med os i vores frustrationer.

Så snart vi hører fra Skat omkring selve generhvervelsen af fradragsretten, vender vi naturligvis tilbage med nyt herom.

I perioden fra 1. april 2023 (hvor fradragsretten blev taget fra os) og frem har vi ikke taget 10% administrationsbidrag. Bestyrelsen har besluttet at vi først tager administrationsbidrag igen, fra det tidspunkt hvor sagen er endeligt på plads, og vi har fået fradragsretten igen, jf. Skat. 

På vegne af hele Missionsfondens bestyrelse

Pernille Jacobsen