VEDTÆGTER

§ 1.

1.1 Fondens navn er ‘Missionsfonden af 4/5 1964’.

§ 2.

2.1 Fondens hjemsted er hos den til enhver tid værende administrator.

§ 3.

3.1 Fondens formål er at yde støtte til evangelisk missionsvirksomhed af almennyttig af almennyttig art i såvel i såvel ind- som udland, samt at udgive bladet ”Missions-Nyt”

3.2 Fonden er stiftet af en kreds af medlemmer af ”Den danske Pinsevækkelse” og er tilknyttet denne.

§ 4.

4.1 Fondens grundkapital, der hidrører fra stifternes samlede indskud ved oprettelsen i 1964, andrager kr. 10.000. Denne grundkapital er urørlig.

4.2 Hverken grundkapitalen eller andre efterfølgende indskud, gaver, bidrag m.v. af en hvilken som helst art kan nogensinde trækkes tilbage eller på anden vis tilgå den pågældende bidragyder.

4.3 Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne. Med Civilstyrelsens tilladelse skal midlerne dog i særlige tilfælde, hvor dette vil være af betydning til opfyldelse af fondens formål, kunne anbringes på anden måde, således f.eks. ved køb af fast ejendom eller til lån med pant i fast ejendom, der vedvarende anvendes af en institution, der har som hovedformål at drive virksomhed i overensstemmelse med fondens formål.

§ 5.

5.1 Udover renteindtægter og andet afkast af fondens formue søges dennes midler forøget ved modtagelse af kontante gaver, arv, løbende bidrag i henhold til forpligtelseserklæringer, såvel som ved kollekter og indsamlinger på fondens tilskyndelse.

§ 6.

6.1 Fonden vil søge godkendelse i henhold til skattelovgivningen til at modtage gaver og løbende bidrag med fradragsvirkning for yderen, såvel som til at opnå fritagelse for boafgift.

§ 7.

7.1 Fonden udlodder sine midler efter bestyrelsens skøn inden for fondens vedtægtsmæssige formål. Udlodning kan ske uden eller efter ansøgning.

7.2 Udlodning kan ske til såvel enkeltpersoner som til institutioner m.v., der arbejder inden for fondens formål, til opfyldelse heraf. Udlodning kan ske flere gange til samme modtager.

7.3 Fonden er berettiget til at kræve nærmere oplysninger, før og efter at udlodning er sket, til den fornødne kontrol.

7.4 Udlodningerne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning.

7.5 Spørgsmålet om adgang til modtagelse af udlodning fra fonden kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

§ 8.

8.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der supplerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for fondens som sådant stiftede forpligtelser, ligesom der heller ikke i fondens ejendele kan søges sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes private forpligtelser.

8.2 Til bestyrelsen vælges fortrinsvis personer der er evangeliske kristne, medlemmer af en lokal kirke og har interesse for mission.

8.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Et medlem, der indtræder i stedet for et fratrådt medlem, betragtes som valgt for den pågældendes resterende funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Mindst 2 måneder før udløbet af et mandat indhenter administrator forslag til ny- eller genvalg. Ny- eller genvalg foretages af den siddende bestyrelse mindst 1 måned forud for mandatets udløb.

8.4 Et bestyrelsesmedlem, der måtte ønske at fratræde, skal meddele dette til administrator med mindst 14 dages varsel.

8.5 Udebliver et bestyrelsesmedlem uden rimelig grund fra mindst 2 bestyrelsesmøder i træk, betragtes vedkommende som udtrådt, og de øvrige medlemmer kan udpege en efterfølger.

8.6 Såfremt et medlem af bestyrelsen måtte foretage handlinger, der hindrer eller tilsigter at hindre fondens vedtægtsmæssige virksomhed, eller der i øvrigt måtte opstå forhold, der skaber berettiget tvivl om den pågældendes kristne vandel og livsførelse, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen med omgående virkning.

8.7 Sker dette ikke frivilligt, behandler de øvrige bestyrelsesmedlemmer det materiale, der måtte foreligge. Det pågældende medlem har ret til at udtale sig over for bestyrelsen men har ikke stemmeret ved sagens afgørelse. Afgørelse skal træffes senest 6 måneder efter at den er rejst overfor bestyrelsen, medmindre helt særlige omstændigheder måtte nødvendiggøre en længere tidsfrist.

8.8 Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de almindelige domstole eller noget andet organ.

8.9 Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for sit bestyrelsesarbejde men er berettiget til refusion af rejseomkostninger i henhold til bestyrelsesvedtaget refusionsniveau.

§ 9.

9.1 Bestyrelsen ansætter en administrator, der lønnes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

9.2 Administrator varetager fondens løbende administration i overensstemmelse med bestyrelsens vedtægtsmæssige bestemmelser.

9.3 Administrator udøver sin virksomhed i samråd med tre for 2 år ad gangen dertil valgte bestyrelsesmedlemmer. Disse tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg. Er administrator også bestyrelsesmedlem, er denne automatisk det ene af forretningsudvalgsmedlemmerne.

9.4 Fonden tegnes af forretningsudvalget, som kan meddele fuldmagt til et eller flere medlemmer heraf, samt til administrator.

§ 10.

10.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Bestyrelsen skal hvert år fremlægge regnskab over fondens drift og formue for det forløbne kalenderår på basis af den løbende bogføring, der varetages af administrator.

10.3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

10.4 Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges og godkendes på det første ordinære bestyrelsesmøde i det følgende år.

§ 11.

11.1 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes hvert halve år.

11.2 Dagsordenen herfor skal indeholde:

  1. Beretning fra administrator og/eller forretningsudvalget.
  2. Behandling af indkomne eller vedtægtsmæssigt foreliggende forslag.
  3. I april: aflæggelse af årsregnskab og beslutning om godkendelse heraf. I oktober: fremlæggelse af regnskabsoversigt for årets første tre kvartaler.
  4. Eventuelt.

11.3 De ordinære mødedage aftales fra gang til gang.

11.4 Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært møde, må indgives til administrator senest 14 dage i forvejen. Administrator udsender senest 7 dage før mødet forslag og andet materiale, der skal behandles på mødet.

11.5 Referat af bestyrelsesmøder tilføres protokollen og skal indeholde hovedpunkterne i aflagte beretninger, såvel som vedtagelse og afstemningsresultater. Protokollen underskrives i forbindelse med godkendelsen heraf af de fremmødte. Udskrift af protokollen underskrevet af administrator eller et forretningsudvalgsmedlem og 2 vidner er gyldigt bevis for det passerede over for tredje mand.

11.6 Et ordinært bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed, jf. dog § 12. Står stemmerne lige udsættes sagen til næste bestyrelsesmøde. Såfremt de fremmødte ikke er beslutningsdygtige, kan de fastsætte et nyt ekstraordinært møde med mindst 14 dages varsel, på hvilket møde de dér fremmødte er beslutningsdygtige med simpelt stemmeflerhed uanset antal fremmødte, medmindre forholdet omfattes af § 12.

11.7 Ekstraordinære møder kan herudover indkaldes af administrator enten i samråd med forretningsudvalget eller efter ønske fra 3 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden. Såfremt fremmødet ikke er beslutningsdygtigt, finder bestemmelsen i pkt. 6 anvendelse.

11.8 Alle indkaldelser fremsendes skriftligt eller pr. e-mail og betragtes som gyldige, såfremt de er fremsendt til den af bestyrelsesmedlemmet til administrator senest opgivne adresse.

§ 12.

12.1 Til beslutning om vedtægtsændringer eller om fondens opløsning eller sammenslutning med anden fond, gælder følgende:

12.2 Beslutningen er kun gyldig, såfremt mindst 80% af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

12.3 Indkaldelse skal være fremsendt mindst 1 måned forud med tydelig angivelse af formålet.

12.4 Vedtagelsen i henhold til pkt. 1 har først virkning, når denne er blevet bekræftet på det følgende ordinære bestyrelsesmøde eller på et på mødet vedtaget efterfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde mindst 14 dage senere.

12.5 Beslutning om fondens opløsning kan alene ske, såfremt forholdene taler derfor. I tilfælde af opløsning kan fondens formue kun bestemmes anvendt til evangeliske formål i Danmark eller andet EU/EØS land, herunder ved indgåelse i en anden institution eller fond med samme almene formål hjemmehørende i Danmark eller andet EU/EØS land. Fonden kan ligeledes fusionere som fortsættende fond med anden tilsvarende institution. I tilfælde af opløsning eller sammenslutning med anden institution må fondens selvstændigt vedtagne forpligtelser først afvikles.

Foranstående tolv paragraffer med indhold udgør ifølge Missionsfondens protokol de for fonden gældende vedtægter.

 

 

 

Rødovre den 29. august 2023

 

 

__________________          __________________           __________________         

Jesper Markman                   Dan Jacobsen                       Christian Petersen

 

__________________          __________________           __________________         

Kenneth Kühn                      Lis Christensen                     Annette Sund Jespersen