Privatlivspolitik for Missionsfonden af 4/5 1964
Ekstern persondatapolitik

 1. Generelt
  Denne Persondatapolitik (”Politikken”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i at du støtter Missionsfonden økonomisk, modtager bladet Missions-Nyt, modtager uddelinger fra Missionsfonden eller er leverandør eller samarbejds- eller forretningspartner med os.I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På vores hjemmeside www.missionsfonden.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.
 2. Dataansvarlig
  Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
  Missionsfonden af 4/5 1964
  c/o Adm Pernille Jacobsen
  Schweizerdalsvej 147
  2610 Rødovre
  og på telefon (+45) 9380 4846
  mail@missionsfonden.dk
  CVR: 56170219
 3. (Herefter ”fonden”)Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil den danske lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til fondens administrative medarbejder Svend Lohse.
 4. Definitioner
  Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:
  Personoplysninger
  Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
  Dataansvarlig
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
  Databehandler
  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

  Behandling
  Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

  Særlige Kategorier af Personoplysninger
  Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

  Persondataforordningen
  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

  Databeskyttelsesloven
  Den til enhver tid gældende danske databeskyttelseslov.

 5. Formål med behandlingen af dine personoplysningerNår fonden indsamler personoplysninger, sker dette altid til udtrykkelige formål. Efterfølgende behandling må kun finde sted, hvis den ikke er uforenelig med de oprindelige formål, eller der er specifik hjemmel i Persondataforordningen eller anden lov.

  Afhængig af om du er bidragsyder til Missionsfonden, modtager bladet Missions-Nyt, modtager uddelinger fra Missionsfonden, skriver i Missions-Nyt, er leverandør eller er samarbejds- eller forretningspartner, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som fond. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – og/eller når vi skal administrere dine eventuelle aftaler/kontrakter med os.

 6. De personoplysninger, som vi behandler om dig
  Vi behandler disse oplysninger indsamler/modtager direkte fra dig:
  – Når du bidrager økonomisk til Missionsfonden, behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse og cpr.nr. samt størrelsen på de indbetalte beløb.- Er du leverandør til eller samarbejdspartner med fonden, behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer.

   – Modtager du uddelinger fra Missionsfonden eller er optaget som projekt i fonden, behandler vi oplysninger om din religiøse (kristne) overbevisning eller projektets religiøse tilhørsforhold, idet det er fondens formål at yde støtte til evangelisk missionsvirksomhed af almennyttig art i såvel ind- som udland og det derfor er en forudsætning, at der er tale om evangelisk (kristen) missionsvirksomhed.

  – Modtager du bladet Missions-Nyt behandler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by og evt. mobilnummer og e-mailadresse.

  – Når du skriver i Missions-Nyt behandler og offentliggør vi dit navn og kontaktoplysninger. Din religiøse (kristne) overbevisning vil ofte fremgår af indholdet af det, som du skriver.

 7. Sådan behandler vi dine personoplysninger
  Vi bruger dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af din relation til os.
  – Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at administrere dit/dine indbetalinger, sende dig information om dit/dine bidrag, sende dig bladet Missions-Nyt, indberette dit bidrag til SKAT så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse og – såfremt du har indgået et gavebrev med os – følge op på, at du opfylder din forpligtelse i henhold til gavebrevet.- Er du leverandør til eller samarbejdspartner med fonden, behandler vi dine personoplysninger for at kunne overholde kontrakten med dig.

   – Modtager du uddelinger fra Missionsfonden eller er optaget som projekt i fonden, behandler vi oplysninger om dig for at kunne uddele penge til dig og for at kunne omtale dig og/eller dit projekt på fondens hjemmeside og i Missions-Nyt. – Modtager du bladet Missions-Nyt, behandler vi dine personoplysninger for at kunne sende dig bladet.

  – Skriver du i bladet Missions-Nyt, behandler vi dine personoplysninger for at kunne bringe din artikel i bladet.
 8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
  – Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger, hvis du er bidragsyder, er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan indberette de givne beløb til Skat, så du kan få fradrag for dit bidrag. Har du indgået en bidragserklæring (gavebrev) med fonden, er grundlaget også Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). Grundlaget for at sende dig Missions-Nyt er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f).

   – Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger for leverandører og samarbejdspartnere er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. – Såfremt du modtager uddelinger fra fonden eller er optaget som et projekt i Missionsfonden og afgiver eller har afgivet oplysninger om din religiøse overbevisning (følsomme personoplysninger), så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi som fond er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af religiøs art. Behandlingen af oplysninger om din religiøse (kristne) overbevisning eller dit projekts religiøse tilhørsforhold (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at virke for evangelisk missionsvirksomhed i såvel Danmark som i andre lande. Behandlingen af dine oplysninger sker under den betingelse, at du er i regelmæssig kontakt med os, Persondataforordningen artikel 9, stk. 2 (d), eller på baggrund af samtykke fra dig, Persondataforordningen artikel 9, stk. 2 (a), eller fordi oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af dig selv, Persondataforordningen artikel 9, stk. 2 (e).

  – Missions-Nyt sendes ud over til bidragsydere også til alle, som måtte ønske det. Grundlaget for at sende dig Missions-Nyt, uden at du er bidragsyder, er således dit ønske (samtykke), jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a). Du kan til enhver tid framelde Missions-Nyt (tilbagekalde dit samtykke) ved at henvende dig til fonden, se kontaktoplysninger under pkt. 2 ovenfor.

  – Skriver du i Missions-Nyt er grundlaget dit ønske om at få bragt artiklen (samtykke), jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (a) og i nogle tilfælde, at du selv tydeligvis har offentliggjort oplysningerne, artikel 9, stk. 2 (e). Ønsker du at fremtræde anonym i Missions-Nyt, offentliggøres dine personoplysninger naturligvis ikke. Dette vil dog i nogle tilfælde betyde, at din artikel ikke kommer i Missions-Nyt.

  I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det gælder reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.
 9. Deling af dine personoplysninger
  Vi kan i nogle tilfælde dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

   I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil som følge af krav om indrapportering til SKAT.

  Oplysninger om givernes navn og adresse kan videregives til projekterne.
  Ønsker du ikke at dine oplysninger videregives, kontakt da Missionsfonden på mail@missionsfonden.dk.
 10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
  – Er du bidragyder hos os eller modtager af uddelinger, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år plus løbende år fra din seneste indbetaling. Bestyrelsesreferater, herunder beslutninger om uddelinger, der er truffet på bestyrelsesmøder, opbevares uden tidsbegrænsning.
  – Er du abonnent på Missions-Nyt, slettes dine personoplysninger, når du opsiger modtagelsen af bladet, medmindre vi skal behandle dine personoplysninger af anden årsag, fx fordi du også er bidragsyder.

   

  I andre tilfælde opbevares dine personoplysninger så længe, som det er relevant eller lovpligtigt, herunder i henhold til bl.a. bogføringsloven.
 11. Dine rettigheder
  Indsigt
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte os, se under pkt. 2 ovenfor, kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

   

  Berigtigelse og sletning
  Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig.

  Fonden skal sikre, at de personoplysninger, som vi indsamler og behandler, er korrekte og om nødvendigt ajourførte. Det gøres bl.a. ved, at vi løbende retter, når vi bliver opmærksomme på fejl eller ændringer, og vi opfordrer dig til at kontakte os med henblik på at få rettet eventuelle forkerte oplysninger.

  Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

  Begrænsning af behandling
  Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

  Dataportabilitet
  Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

  Indsigelsesret
  Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

  Tilbagekaldelse af samtykke
  Baserer behandlingen af dine personoplysninger sig på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

  Hvis du ønsker at framelde Missions-Nyt, kan du kontakte os herom, se punkt 2 ovenfor. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

  Du kan skrive til os, se punkt 2 ovenfor, hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

  Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
  Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at du fx ikke kan indgå en forpligtelseserklæring (gavebrev) med os eller modtage uddelinger fra fonden.
 13. Sikkerhed
  I fonden har vi implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
 14. Klage til tilsynsmyndighed
  Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beder vi dig om i første omgang at henvende dig til os.
  Herudover kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk
 15. Opdatering af denne Politik
  Fonden er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Den gældende version af Politikken vil være offentliggjort på vores hjemmeside.

Denne Politik er seneste opdateret 22. maj 2018