Vedtægter for Missionsfonden af 4/5 1964

§ 1.

1.1 Fondens navn er ‘Missionsfonden af 4/5 1964’.

§ 2.

2.1 Fondens hjemsted er hos den til enhver tid værende administrator, p.t. i Ølstykke

kommune.

§ 3.

3.1 Fondens formål er at yde støtte til evangelisk missionsvirksomhed af almennyttig art i

såvel ind- som udland, samt at udgive bladet ‘Missions-Nyt’.

3.2 Fonden er stiftet af en kreds af medlemmer af ‘Den danske Pinsevækkelse’ og er

tilknyttet denne.

§ 4.

4.1 Fondens grundkapital, der hidrører fra stifternes samlede indskud ved oprettelsen i

1964, andrager kr. 10.000. Denne grundkapital er urørlig.

4.2 Hverken grundkapitalen eller andre efterfølgende indskud, gaver, bidrag m.v. af en

hvilken som helst art kan nogensinde trækkes tilbage eller på anden vis tilgå den

pågældende bidragyder.

4.3 Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med de regler, der gælder for

sådanne. Med Civilstyrelsens tilladelse skal midlerne dog i særlige tilfælde, hvor dette

vil være af betydning til opfyldelse af fondens formål, kunne anbringes på anden

måde, således f.eks. ved køb af fast ejendom eller til lån med pant i fast ejendom, der

vedvarende anvendes af en institution, der har som hovedformål at drive virksomhed i

overensstemmelse med fondens formål.

§ 5.

5.1 Udover renteindtægter og andet afkast af fondens formue søges dennes midler

forøget ved modtagelse af kontante gaver, arv, løbende bidrag i henhold til

forpligtelseserklæringer, såvel som ved kollekter og indsamlinger på fondens

tilskyndelse.

§ 6.

6.1 Fonden vil søge godkendelse i henhold til skattelovgivningen til at modtage gaver og

løbende bidrag med fradragsvirkning for yderen, såvel som til at opnå fritagelse for

boafgift.

§ 7.

7.1 Fonden udlodder sine midler efter bestyrelsens skøn inden for fondens

vedtægtsmæssige formål. Udlodning kan ske uden eller efter ansøgning.

7.2 Udlodning kan ske til såvel enkeltpersoner som til institutioner m.v., der arbejder inden

for fondens formål, til opfyldelse heraf. Udlodning kan ske flere gange til samme

modtager.
 

7.3 Fonden er berettiget til at kræve nærmere oplysninger, før og efter at udlodning er

sket, til den fornødne kontrol.

7.4 Udlodningerne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen

form for kreditorforfølgning.

7.5 Spørgsmålet om adgang til modtagelse af udlodning fra fonden kan ikke indbringes for

domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

§ 8.

8.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der supplerer sig selv. Bestyrelses

medlemmerne hæfter ikke personligt for fondens som sådant stiftede forpligtelser,

ligesom der heller ikke i fondens ejendele kan søges sikkerhed for

bestyrelsesmedlemmernes private forpligtelser.

8.2 Til bestyrelsen vælges fortrinsvis medlemmer, der er tilknyttet ‘Den danske

Pinsevækkelse’.

8.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Et medlem, der indtræder i stedet

for et fratrådt medlem, betragtes som valgt for den pågældendes resterende

funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Mindst 2 måneder før

udløbet af et mandat indhenter administrator forslag til ny- eller genvalg. Ny- eller

genvalg foretages af den siddende bestyrelse mindst 1 måned forud for mandatets

udløb.

8.4 Et bestyrelsesmedlem, der måtte ønske at fratræde, skal meddele dette til administrator

med mindst 14 dages varsel.

8.5 Udebliver et bestyrelsesmedlem uden rimelig grund fra mindst 4 bestyrelsesmøder i

træk, betragtes vedkommende som udtrådt, og de øvrige medlemmer kan udpege en

efterfølger.

8.6 Såfremt et medlem af bestyrelsen måtte foretage handlinger, der hindrer eller tilsigter at

hindre fondens vedtægtsmæssige virksomhed, eller der i øvrigt måtte opstå forhold,

der skaber berettiget tvivl om den pågældendes kristne vandel og livsførelse, skal

vedkommende udtræde af bestyrelsen med omgående virkning.

8.7 Sker dette ikke frivilligt, behandler de øvrige bestyrelsesmedlemmer det materiale, der

måtte foreligge. Det pågældende medlem har ret til at udtale sig over for bestyrelsen

men har ikke stemmeret ved sagens afgørelse. Afgørelse skal træffes senest 6

måneder efter at den er rejst overfor bestyrelsen, medmindre helt særlige

omstændigheder måtte nødvendiggøre en længere tidsfrist.

8.8 Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de almindelige domstole

eller noget andet organ.

8.9 Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for sit bestyrelsesarbejde men er berettiget til

refusion af rejseomkostninger i henhold til bestyrelsesvedtaget refusionsniveau.

§ 9.

9.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en administrator for 3 år ad gangen eller ansætter en

ekstern administrator, der lønnes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

9.2 Administrator varetager fondens løbende administration i overensstemmelse med

bestyrelsens vedtægtsmæssige bestemmelser.
 

9.3 Administrator udøver sin virksomhed i samråd med tre for 2 år ad gangen dertil valgte

bestyrelsesmedlemmer. Disse tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg. En

administrator valgt blandt bestyrelsen er automatisk det ene af

forretningsudvalgsmedlemmerne.

9.4 Fonden tegnes af forretningsudvalget, som kan meddele fuldmagt til et eller flere

medlemmer heraf, samt til eventuel ekstern administrator.

§ 10.

10.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

10.2 Bestyrelsen skal hvert år fremlægge regnskab over fondens drift og formue for det

forløbne kalenderår på basis af den løbende bogføring, der varetages af administrator.

10.3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

10.4 Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges og godkendes på det

første ordinære bestyrelsesmøde i det følgende år.

§ 11.

11.1 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes hvert halve år i april og oktober.

11.2 Dagsordenen herfor skal indeholde:

1. Beretning fra administrator og/eller forretningsudvalget.

2. Behandling af indkomne eller vedtægtsmæssigt foreliggende forslag.

3. I april: aflæggelse af årsregnskab og beslutning om godkendelse heraf.

I oktober: fremlæggelse af regnskabsoversigt for årets første tre kvartaler.

4. Eventuelt.

11.3 De ordinære mødedage aftales fra gang til gang.

11.4 Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært møde, må indgives til administrator

senest 14 dage i forvejen. Administrator udsender senest 7 dage før mødet forslag og

andet materiale, der skal behandles på mødet.

11.5 Referat af bestyrelsesmøder tilføres protokollen og skal indeholde hovedpunkterne i

aflagte beretninger, såvel som vedtagelse og afstemningsresultater. Protokollen

underskrives i forbindelse med godkendelsen heraf af de fremmødte. Udskrift af

protokollen underskrevet af administrator eller et forretningsudvalgsmedlem og 2

vidner er gyldigt bevis for det passerede over for tredje mand.

11.6 Et ordinært bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt mindst 3/4 af medlemmerne

er tilstede. Vedtagelser sker med simpel stemmeflerhed, jf. dog § 12. Står stemmerne

lige udsættes sagen til næste bestyrelsesmøde. Såfremt de fremmødte ikke er

beslutningsdygtige, kan de fastsætte et nyt ekstraordinært møde med mindst 14 dages

varsel, på hvilket møde de dér fremmødte er beslutningsdygtige med simpelt

stemmeflerhed uanset antal fremmødte, medmindre forholdet omfattes af § 12.

11.7 Ekstraordinære møder kan herudover indkaldes af administrator enten i samråd med

forretningsudvalget eller efter ønske fra 3 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af

dagsorden. Såfremt fremmødet ikke er beslutningsdygtigt, finder bestemmelsen i pkt. 6

anvendelse.

 

11.8 Alle indkaldelser fremsendes skriftligt eller pr. e-mail og betragtes som gyldige, såfremt

de er fremsendt til den af bestyrelsesmedlemmet til administrator senest opgivne

adresse.

§ 12.

12.1 Til beslutning om vedtægtsændringer eller om fondens opløsning eller sammenslutning

med anden fond, gælder følgende:

12.2 Beslutningen er kun gyldig, såfremt mindst 80% af bestyrelsesmedlemmerne stemmer

herfor.

12.3 Indkaldelse skal være fremsendt mindst 1 måned forud med tydelig angivelse af

formålet.

12.4 Vedtagelsen i henhold til pkt. 1 har først virkning, når denne er blevet bekræftet på det

følgende ordinære bestyrelsesmøde eller på et på mødet vedtaget efterfølgende

ekstraordinært bestyrelsesmøde mindst 14 dage senere.

12.5 Beslutning om fondens opløsning kan alene ske, såfremt forholdene taler derfor. I

tilfælde af opløsning kan fondens formue kun bestemmes anvendt til evangeliske

formål, herunder ved indgåelse i en anden institution eller fond med samme almene

formål. Fonden kan ligeledes fusionere som fortsættende fond med anden tilsvarende

institution. I tilfælde af opløsning eller sammenslutning med anden institution må fonden

selvstændigt vedtagne forpligtelser først afvikles.

 

Foranstående tolv paragraffer med indhold udgør ifølge Missionsfondens protokol de for fonden

gældende vedtægter.

 
 
 
 
Webbureauet Krogstrup & Hede